Tuesday, September 6, 2011

Daily Story 296 - Gekheid

OGNS nfso sgl se erljg slkg kvbm .kdrs gjlksgj f; og boot fiddlesticks togdnl adif lasf jaelng s,fn ,mdfn ae, akjf aifjadkfjslf jwioj ;isjof ssweeeee tweeeee fweeeeee pweeeee nweeeee mweeeee qweeeee rweeeee lweeeee zweeeee vweeeeee bweeeeee kweeeee hweeeee gweeeee dweeeeee xweeeeeee a;ngbfs ;iag;os fgjoaijg al toilet.

No comments:

Post a Comment